۱۹

مهر

CNPC چین

پس از اعمال دوباره تحریم ها بر بخش نفت ایران، شرکت ملی نفت چین همچنان از میادین نفتی ایران که در آنها سهام مالکیت دارد نفت برداشت میکند

[…]