۳۱

ارد

✅خریداری و تحویل تجهیزات طرح کهاب به جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

خریداری و تحویل  تجهیزات طرح کهاب به جایگاه  اختصاصی_خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) منطقه قم ناحیه  قم   https://www.instagram.com/petroghatran https://www.instagram.com/petroghatran