هیات مدیره و کارکنان

پاسارگاد بنا ارج

کارپرداز

محسن جوادی مقدم

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

انفورماتیک

باقر میری

ارشد مهندسی هوش مصنوعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

امورمالی برند

علیرضا میری جهانتیغی

مهندسی کشاورزی

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸

مدیر عامل برند

مهدی ارجمندی

ارشد مهندسی عمران

۰۹۱۲۰۲۰۵۴۰۰

امور مالی

نادیا گنجعلی

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

متصدی امور دفتری

معصومه راهداری

کارشناس علوم اجتماعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

متصدی امور بیمه

مریم کیخا

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۴

امور اداری

گلناز ثموری

ارشد مهندسی صنایع

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

امور مالی برند

نرگس اسدالهی

ارتباط مستقیم

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸

امور مالی

سمانه نخعی

کارشناس حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مشاور حقوقی

فرزاد کیانی

کارشناسی ارشد حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

انفورماتیک

آرین ارجمندی

مترجمی زبان انگلیسی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مسئول امور بازرگانی

مصطفی مستان

کارشناسی حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

کارپرداز

محمدعلی رسولی

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲