هیات مدیره و کارکنان

پاسارگاد بنا ارج

امور مالی برند

نرگس اسدالهی

ارتباط مستقیم

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸

امور مالی

سمانه نخعی

کارشناس حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

انفورماتیک

آرین ارجمندی

کارشناسی حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مدیر عامل برند

مهدی ارجمندی

ارشد مهندسی عمران

۰۹۱۲۰۲۰۵۴۰۰

امور مالی

نادیا گنجعلی

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

متصدی امور دفتری

معصومه راهداری

کارشناس علوم اجتماعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

انفورماتیک

باقر میری

ارشد مهندسی هوش مصنوعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

امور اداری

گلناز ثموری

ارشد مهندسی صنایع

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

متصدی امور بیمه

مریم کیخا

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۴

کارپرداز

محمدعلی رسولی

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مشاور حقوقی

فرزاد کیانی

کارشناسی ارشد حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مسئول امور بازرگانی

مصطفی مستان

کارشناسی حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مهندسی کشاورزی

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸