جایگاه اختصاصی آوای رضا(ع)خراسان – پاکدشت

ویژگی های جایگاه :

  • فرآورده های قابل عرضه : بنزین و نفتگاز