آزمایش کنترل کیفیت فراورده هر نفتکش در جایگاه اختصاصی ستاره درخشان میدانک طرف قرارداد پتروقطران

آزمایش کنترل کیفیت فراورده هر نفتکش در جایگاه اختصاصی  ستاره درخشان میدانک طرف قرارداد  پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran