آزمایش کنترل کیفیت فراورده هر نفتکش در جایگاه اختصاصی ستاره درخشان میدانک طرف قرارداد پتروقطران

آزمایش کنترل کیفیت فراورده هر نفتکش در جایگاه اختصاصی  ستاره درخشان میدانک طرف قرارداد  پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط