آغاز سوخت رسانی به جایگاه اختصاصی اطلس طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی به جایگاه اختصاصی اطلس طرف قرارداد پتــرو قطـــران

جایگاه اختصاصی اطلس
منطقه کرمان
ناحیه مرکزی

آدرس : کرمان ، بخش مرکزی ، شرف آباد ، کوچه قائم ۴۰ ، جایگاه اختصاصی اطلس

http://www.pbaco.ir
https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran