جایگاه اختصاصی آدا

آغاز سوخت رسانی جایگاه اختصاصی آدا طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی جایگاه اختصاصی آدا طرف قرارداد پتـروقطـران

جایگاه اختصاصی آدا
منطقه ارومیه
ناحیه خوی

http://www.pbaco.ir
https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatr

جایگاه اختصاصی آدا

نوشته های مرتبط