غزال

آغاز سوخت رسانی جایگاه اختصاصی غزال طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی جایگاه اختصاصی غزال طرف قرارداد پتـروقطـران

جایگاه اختصاصی غزال
منطقه قم
ناحیه مرکزی

http://www.pbaco.ir
https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran

جایگاه اختصاصی غزال

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط