آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی  جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار طرف قرارداد پتـــرو قطـــران

#جایگاه_اختصاصی_ایران_زمین
#منطقه_چابهار
#ناحیه_ایرانشهر
https://www.instagram.com/petroghatran