آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی گندم زار طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی گندم زار

جایگاه اختصاصی گندم زار

منطقه لرستان

ناحیه مرکزی

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran