آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی فدک منطقه اراک طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_فدک منطقه اراک طرف قرارداد پتــرو قطـــران

#جایگاه_اختصاصی_فدک
#منطقه_اراک
#ناحیه_ساوه

https://www.instagram.com/petroghatran