آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ طرف قرارداد پتــرو قطـــران

#جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲
#منطقه_استان_مرکزی
#ناحیه_ساوه

https://www.instagram.com/petroghatran