آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی رئیسی طرف قرارداد پتــروقطــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی رئیسی منطقه چابهار طرف قرارداد پتــرو قطـــران

جایگاه اختصاصی رئیسی
منطقه چابهار
ناحیه مرکزی

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

آدرس : ایرانشهر ، کیلومتر ۹۰ جاده نیکشهر به چابهار ، مجتمع خدمات رفاهی رئیسی

مشاهده خدمات