جایگاه اختصاصی 229 طرف قرارداد پتروقطران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ۲۲۹ طرف قرارداد پتــروقطــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ۲۲۹ منطقه تهران طرف قرارداد پتــرو قطـــران

 جایگاه اختصاصی ۲۲۹
 منطقه تهران
 ناحیه ری

 

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

خرید بنزین جایگاه اختصاصی 229 منطقه تهران
خرید تفتگاز جایگاه اختصاصی 229 تهران