جایگاها ختصاصی کیانا و کارن

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی کیانا و کارن

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی کیانا و کارن منطقه کرمان طرف قرارداد پتــرو قطـــران

جایگاه اختصاصی کیانا و کارن
منطقه کرمان
ناحیه رفسنجان

 

https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran