پیشانی جایگاه اختصاصی ولیعصر

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ولیعصر (عج) طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی ولیعصر (عج)

جایگاه اختصاصی ولیعصر (عج)

منطقه لرستان

ناحیه مرکزی

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

 

جایگاه اختصاصی ولیعصر