آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی صیدی طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی صیدی

جایگاه اختصاصی صیدی

منطقه کردستان

ناحیه دهگلان

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran

 

جایگاه صیدی