پیشانی جایگاه شهرداری پاتاوه

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه شهرداری – دست افکن طرف قرارداد پتـروقطـران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه شهرداری – دست افکن

جایگاه شهرداری – دست افکن

منطقه کهگیلویه و بویراحمد

ناحیه مرکزی

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran