امکانات سامانه اسکادا ( سامانه پیامکی ) شرکت پتــروقطــران

امکانات سامانه اسکادا

 

۱ ) مشاهده وضعیت آنلاین بودن تمامی ایستگاه‌ها بر روی یک صفحه با نمایش رنگ‌های مختلف

الف ) رنگ سبز ( جایگاه تا کمتر از ۱ ساعت قبل ) ،               ب ) رنگ زرد ( جایگاه تا کمتر از ۲ ساعت قبل ) ،

ج ) رنگ  قرمز ( جایگاه تا کمتر از ۳ ساعت قبل )   ارسال اطلاعات داشته است.

د ) رنگ خاکستری ( جایگاه بیشتر از ۳ ساعت قبل ارسال اطلاعات نداشته است ).

۲ ) مشاهده وضعیت کلی مخازن سوخت تمامی ایستگاه ها بر روی یک صفحه با نمایش رنگ‌های مختلف

الف ) رنگ قرمز ( مجموع بنزین )     ب ) رنگ سبز ( مجموع بنزین سوپر )    ج ) رنگ زرد ( مجموع گازوئیل ).

۳ ) مشاهده ریز اطلاعات هر جایگاه با کلیک بر روی نام جایگاه.

۴ ) مشاهده آلارم‌های مربوط به هر جایگاه ( با ثبت موجودی حداقل و یا حداکثر کل بنزین و بنزین سوپر و گازوئیل ).

۵ ) مشاهده نمودار کل هر جایگاه مربوط به موجودی بنزین ، بنزین سوپر و گازوئیل.

۶ ) امکان مشاهده گزارش‌های روزانه هر جایگاه به تفکیک هر یک از مخازن.

۷ ) امکان رسم نمودارهای خطی و میله ای بر اساس ریز اطلاعات تک تک مخازن.

۸ ) ثبت ۵ شماره همراه برای ارسال پیامک در هر جایگاه با امکانات ذیل:

۱-۸ ) ارسال در راس ساعت مقرر

۱-۱-۸ ) ارسال پیامک موجودی کل بنزین ، بنزین سوپر و گازوئیل.

۲-۱-۸ ) ارسال پیامک موجودی مخزن اول تا ششم.

۲-۸) ارسال پیامک اخطار در زمان پر شدن مخازن (سوخت گیری).

۱-۲-۸ ) ارسال پیامک اخطار موجودی کل بنزین ، بنزین سوپر و گازوئیل.

۲-۲-۸ ) ارسال پیامک اخطار موجودی مخزن اول تا ششم.

۳-۸ ) ارسال پیامک اخطار در زمان خالی شدن مخازن ( با تعیین حد حداقل )

۱-۳-۸ ) ارسال پیامک اخطار موجودی کل بنزین ، بنزین سوپر و گازوئیل.

۲-۳-۸ ) ارسال پیامک اخطار موجودی مخزن اول تا ششم.

۹ ) امکان مشاهده از راه دور تمامی سامانه ذکر شده توسط کاربران مختلف.

 

 

https://www.instagram.com/petroghatran : اینستاگرام پتــروقطــران