جایگاه اختصاصی آوای رضا(ع) خراسان

برگزاری کلاس HSE ( مبانی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ) در جایگاه آوای رضا (ع) خراسان

برگزاری کلاس HSE ( مبانی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ) در جایگاه اختصاصی آوای رضا (ع) خراسان طرف قرارداد پتروقطران

جایگاه اختصاصی آوای رضا (ع) خراسان
منطقه تهران
ناحیه پاکدشت

https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran

تصاویر کلاس HSE جایگاه اختصاصی آوای رضا(ع) خراسان