برگزاری کارگاه ارتقای سطح مهارت پرسنل شرکت پترو قطران

✔️این کارگاه با همکاری واحد انفورماتیک و با حضور پرسنل امور اداری، حسابداری و مالی، پشتیبانی، دبیرخانه و روابط عمومی برگزار شد.

✔️با توجه به راه اندازی شبکه داخلی جدید و پرسرعت شرکت تلاش شد در این کارگاه پرسنل با روش های استفاده و بکارگیری اصولی شیرینگ و ارتباطات سیستم ها و تجهیزات در محیط شبکه آشنا شوند.

✔️همچنین در این کارگاه به پرسش های همکاران نیز پاسخ داده شد.