برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت توسط پتروقطران

برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت توسط  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_۲۴۶_فرمانیه
#منطقه_تهران
#ناحیه_شمال

https://www.instagram.com/petroghatran