برگزاری کلاس آموزش ایمنی و بهداشت توسط پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_ابراهیمی_و_محمدی
#منطقه_آذربایجان_شرقی
#ناحیه_عجب_شیر

https://www.instagram.com/petroghatran