پیشانی شاهرویی

صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی شاهرویی طرف قرارداد پتـروقطـران

صدور رایگاه بیمه نامه جایگاه اختصاصی شاهرویی

پتـروقطران جهت جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان جایگاه ها در قبال اشخاص ثالث تا سقف ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت رایگان، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت رایگان، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت رایگان صادر می نماید.

همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر خواهد شد.

 

پتـروقطـران 

جایگاه های طرف قرارداد

صدور بیمه نامه رایگان

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran