مراحل نهایی نصب تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی آوای رضا (ع) خراسان

مراحل نهایی نصب  تجهیزات کهاب در جایگاه  اختصاصی آوای رضا (ع) خراسان

#جایگاه_اختصاصی_آوای_رضا_(ع)_خراسان
#منطقه_تهران
#ناحیه_پاکدشت

https://www.instagram.com/petroghatran