نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه اختصاصی مهرگان کریمه قم طرف قرارداد پتـــروقطـــران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه اختصاصی مهرگان کریمه قم طرف قرارداد پتـــروقطـــران

جایگاه اختصاصی مهرگان کریمه قم
منطقه قم
ناحیه مرکزی

آدرس : محور قدیم قم – تهران ، کیلومتر ۳۰ ، سمت چپ

http://www.pbaco.ir
https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran