نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بیات طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بیات طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_بیات
#منطقه_قزوین
#ناحیه_بوئین_زهرا

https://www.instagram.com/petroghatran

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran