نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بیات طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بیات طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_بیات
#منطقه_قزوین
#ناحیه_بوئین_زهرا

https://www.instagram.com/petroghatran