نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بید خون طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه بید خون طرف قرارداد پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran