نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه سیدالکریم طرف قرارداد پتروقطران

نصب  سامانه دیسپچینگ در جایگاه  سیدالکریم طرف قرارداد  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_سید_الکریم
#منطقه_کرمان
#ناحیه_جیرفت

https://www.instagram.com/petroghatran