نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه عزیزی طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه عزیزی طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_عزیزی
#منطقه_قزوین
#ناحیه_مرکزی

https://www.instagram.com/petroghatran