نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه مهستان ۲ طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه مهستان ۲ طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲
#منطقه_ساوه
#ناحیه_مرکزی

https://www.instagram.com/petroghatran