نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه نیک طرف قرارداد پتروقطران

نصب سامانه دیسپچینگ در جایگاه نیک طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_نیک
#منطقه_قزوین
#ناحیه_مرکزی

https://www.instagram.com/petroghatran