جایگاه اختصاصی پاسارگاد دورود

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد

نصب و راه اندازی تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی پاسارگاد همکار  پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_پاسارگاد
#منطقه_لرستان
#ناحیه_دورود

https://www.instagram.com/petroghatran