جایگاه اختصاصی موسوی

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی موسوی منطقه تهران

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی موسوی ، منطقه تهران ، ناحیه ری

جایگاه اختصاصی موسوی

منطقه تهران

ناحیه ری

آدرس : جاده دماوند ، تهران ، رودهن ، بعد از مجتمع دانشگاهی

https://www.instagram.com/petroghatran

https://t.me/p_ghatran