نصب و راه اندازی طرح کهاب ، دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی ایران زمین ( چابهار )

نصب و راه اندازی طرح کهاب ، دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی ایران زمین منطقه چابهار

جایگاه اختصاصی ایران زمین

منطقه چابهار

ناحیه ایرانشهر

https://t.me/p_ghatran

https://www.instagram.com/petroghatran