پیگیری و صدور گواهی صحت سنجی LG / TG مخازن جایگاه اختصاصی راه ابریشم طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_راه_ابریشم
#منطقه_قم
#ناحیه_قم

https://www.instagram.com/petroghatran