پیگیری و صدور گواهی صحت سنجی LG / TG مخازن جایگاه اختصاصی راه ابریشم طرف قرارداد پتروقطران

#جایگاه_اختصاصی_راه_ابریشم
#منطقه_قم
#ناحیه_قم

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran