کدام بانکها بابت Pos بیشترین کارمزد و اجاره را می دهند

صرفا داشتن دستگاه کارتخوان کافی نیست محصولات بانک مانند تولیدات شماست اگر هزینه و فایده آن را نبینید قطعا زیان می کنید.

در تصویر فوق میزان هزینه پرداختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده را نشان میدهد.
این هزینه شامل جمع مبلغ کارمزد پرداخت شده + مبلغ اجاره پرداختی به ازای هر کارتخوان مطابق اطلاعات شاپرک در شهریور ماه می باشد.
اهمیت مبلغ اجاره ابزار کارتخوان در اقتصادی بودن صنعت پرداخت تعیین کنند است.
جمع این هزینه باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست می آورد توجیه پذیر باشد. درصورتیکه بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک مقرون به صرفه نخواهد بود.
به نظر میرسد بهتر است بانکها بخشی از هزینه های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی ندارند دریافت کرده و امتیاز تقبل هزینه های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر گیرند.

دیدگاه شما: