گواهینامه HSE – MS

دریافت گواهینامه HSE – MS توسط شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین – نفتگاز) و CNG پاسارگاد بنا ارج – پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran