گواهینامه ISO 9001: 2015

دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015 توسط شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین – نفتگاز) و CNG پاسارگاد بنا ارج – پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran