✅آغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

اغاز عملیات نصب تجهیزات کهاب در جایگاه  اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد  پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه قم

https://www.instagram.com/petroghatran