✅تست و راه اندازی تجهیزات طرح کهاب در جایگاه خیابان امام قم طرف قرارداد پتروقطران

تست و راه اندازی  تجهیزات طرح کهاب در جایگاه  خیابان امام  قم طرف قرارداد  پتروقطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه قم

https://www.instagram.com/petroghatran