✅تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات تانک مانیتورینگ در جایگاه اختصاصی بهمنی توسط پتروقطران

تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات تانک مانیتورینگ در  جایگاه اختصاصی بهمنی توسط  پتروقطران

 

https://www.instagram.com/petroghatran