✅خریداری و تحویل تجهیزات طرح کهاب به جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

خریداری و تحویل  تجهیزات طرح کهاب به جایگاه  اختصاصی_خیابان امام (ره) طرف قرارداد پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام (ره)
منطقه قم
ناحیه  قم

 

https://www.instagram.com/petroghatran

https://www.instagram.com/petroghatran