✅ورود جایگاه اختصاصی موسوی ناحیه دماوند به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه موسوی توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_موسوی
#منطقه_تهران
#ناحیه_دماوند

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

https://www.instagram.com/petroghatran