✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه بهرامی فرد توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_بهرامی_فرد
#منطقه_لرستان
#ناحیه_بروجرد

https://www.instagram.com/petroghatran