پروژه های انجام شده توسط شرکت پاسارگاد بنا ارج (برند پترو قطران)

ردیف عنوان قرارداد کارفرما
۱ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبارشماره۱ کرمان شرکت نفت  منطقه کرمان
۲ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبار سیرجان شرکت نفت  منطقه کرمان
۳ راهبری عملیات انبار نفت  شماره ۲منطقه زاهدان شرکت نفت  منطقه زاهدان
۴ راهبری عملیات جایگاههای شرکتی لیتری شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵ راهبری عملیات جایگاههای شرکتی حجمی شرکت نفت  منطقه زاهدان
۶ انجام کلیه امور خدماتی و اداری دفتری و تاسیساتی ستاد منطقه شرکت نفت  منطقه زاهدان
۷ انجام امور حفاظت فیزیکی ایستگاههای زاهدان و میرجاوه و منازل سازمانی اداره کل راه آهن جنوب شرق
۸ تنظیف اماکن اداری و خدمات خوابگاه ایستگاههای راه آهن زاهدان و میرجاوه اداره کل راه آهن جنوب شرق
۹ راهبری خودروهای سبک و سنگین اداره کل راه آهن جنوب شرق اداره کل راه آهن جنوب شرق
۱۰ سوختگیری و خدمات انبار اداره کل راه آهن جنوب شرق اداره کل راه آهن جنوب شرق
۱۱ تعمیرات و نگهداری  خطوط ارتباطی هوایی مسیر زاهدان ،میرجاوه و میل ۷۲ بطول ۹۴ کیلو متر اداره کل راه آهن جنوب شرق
۱۲ نظافت ، فضای سبز و آبدارخانه های بین راهی شرکت نفت اصفهان
۱۳ خدمات راهبری دستگاههای تایپ رایانه ای شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۴ انجام امور حفاظت فیزیکی ایستگاههای زاهدان و میرجاوه و منازل سازمانی ۸۵۳/۱۳۲ اداره کل راه آهن جنوب شرق
۱۵ خدمات ثبت رایانه ای انواع اطلاعات مکانیزه و خدمات اداری مربوط به اداره حراست ۲۵۶۲/ص۴۳ اداره کل راه آهن اصفهان
۱۶ تامین نیروی انسانی و خدماتی ـ ۳۰۶۲ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سیستان وبلوچستان
۱۷ ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاههای زاهدان و میرجاوه اداره کل راه آهن جنوب شرق
۱۸ امور اجرایی و عملیاتی سوختگیری هواپیمایی زاهدان ـ ۷/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان
۱۹ خودروهای استیجاری (تاکسی سرویس) منطقه و نواحی ـ ۲۱ شرکت نفت  منطقه زاهدان
۲۰ راهبری و تامین نیروی انسانی ناحیه مرکزی زاهدان ـ ۱۵/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان
۲۱ واگذاری حجمی جایگاه شرکتی ناحیه زابل ـ۱۲ شرکت نفت  منطقه زاهدان
۲۲ اپراتوری مراکز تلفن ـ ۱۷۶۰۱/ص۴۳ اداره کل راه آهن اصفهان
۲۳ راهبری سوختگیری دیزلها ـ ۱۷۵۷۷/ص۴۳ اداره کل راه آهن اصفهان
۲۴ خدمات نظافت اماکن اداری و تنظیف شیشه ها و بدنه پارتیشن ها در اصفهان زرین شهر و حسن آباد و نگهداری خوابگاهها در کاشان ـ۱۷۹۳۷/ص۴۳ اداره کل راه آهن اصفهان
۲۵ تامین نیروی انسانی و خدماتی ـ ۳۰۱۴ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سیستان وبلوچستان
۲۶ تامین نیروی انسانی و خدماتی ـ ۱۵۵۳۰ ـ۴۰/۱۳۲ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
۲۷ تامین نیروی انسانی و خدماتی ـ ۷۷۱۱ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سیستان وبلوچستان
۲۸ تامین نیروی انسانی و خدماتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
۲۹ تامین نیروی انسانی و خدماتی ـ ۳۸۹/۳/۱۷۵/۸۸۲ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
۳۰ تامین نیروی انسانی و خدماتی۱۲۲/۳/۱۷۵/۸۹۲ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
۳۱ نیروی انتظامات و نگهبانی سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری زاهدان
۳۲ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبارشماره۱ کرمان شرکت نفت  منطقه کرمان
۳۳ واگذاری امور دفتر و تحریرات اداره کل راه آهن جنوب شرق
۳۴ سوختگیری و خدمات انبار اداره کل راه آهن جنوب شرق اداره کل راه آهن جنوب شرق
۳۵ امور باغباني و نگهداشت فضاي سبز (انبار نفت شماره دو ، سوختگيري و ستاد منطقه) شركت نفت منطقه زاهدان
۳۶ امور خدماتي و پشتيباني اداره كل بهزيستي استان سيستان و بلوچستان
۳۷ نیروی انتظامات و نگهبانی سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری زاهدان
۳۸ انجام امور حفاظت فیزیکی ایستگاههای زاهدان و میرجاوه و منازل سازمانی اداره کل راه آهن جنوب شرق
۳۹ تجمیع امور خدماتی و پشتیبانی انبار و اموال و امور سوختگیری مخازن اداره کل راه آهن جنوب شرق
۴۰ راهبري عمليات آتش نشاني اداره کل راه آهن جنوب شرق
۴۱ انجام امور اپراتوری تلفنخانه  و دپوی  تحویل و تحول بیسیم اداره کل راه آهن جنوب شرق
۴۲ امور خدماتي ، نظافتي مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي (شهيد خيابانيان) استان سيستان و بلوچستان
۴۳ خدمات امداد،تعميرات،قرائت كنتور وصورتحساب مشتركين،خدمات متقاضيان مشتركين،باغباني،پذيرايي وتنظيفات،تخليه وبارگيري شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۴ انجام امور پذيرايي  و تنظيفات ساختمان مركزي شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۵ انجام امور پذيرايي  و تخليه و بارگيري شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۶ انجام امور تاكسيراني و حمل و نقل شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۷ خدمات پشتیبانی شامل انجام امور دفتری و تخلیه و بارگیری شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۸ انجام امور پذيرايي  و تنظيفات ساختمان مركزي شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۴۹ انجام امور تاكسيراني و حمل و نقل شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
۵۰ انجام کلیه امور خدماتی و اداری دفتری و تاسیساتی ستاد منطقه شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۱ راهبري عمليات جايگاه شركتي شماره سه زاهدان و نصرت آباد شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۲ راهبري عمليات جايگاه شركتي شماره دو زاهدان شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۳ راهبري عمليات جايگاه شركتي شماره يك زاهدان و ميرجاوه شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۴ راهبري عمليات جايگاه شركتي خاش شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۵ راهبري عمليات جايگاه شركتي زابل شرکت نفت  منطقه زاهدان
۵۶ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبار نفت رفسنجان شرکت نفت  منطقه کرمان
۵۷ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبار نفت سيرجان شرکت نفت  منطقه کرمان
۵۸ راهبری امور عملیاتی ،فنی (روتینA,B) انبار نفت كرمان شرکت نفت  منطقه کرمان
۵۹ انجام امور امداد و تعمیرات ، خدمات دفتری و پشتیبانی ،خدمات متقاضیان و مشترکین و … شرکت گاز استان
۶۰ انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز کرمان شامل خدمات تنظیفات ، آبدارخانه و پذیرایی و … شرکت گاز استان کرمان
۶۱ انجام قرائت و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات از مشترکین بدحساب در بردسیر ، نگار و روستاهای تابعه شرکت گاز استان کرمان
۶۲ انجام قرائت و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات از مشترکین بدحساب درشهرستان کرمان و نواحی(ماهان ، جوپار، باغین و … روستاهای تابعه شرکت گاز استان کرمان
۶۳ انجام قرائت و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات از مشترکین بدحساب درزرند، کیانشهر ، کوهبنان و … شرکت گاز استان کرمان
۶۴ قرائت کنتور ، توزیع قبوض، وصول مطالبات معوقه شهرها بم و بروات شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
۶۵ راهبري عمليات آتش نشاني اداره کل راه آهن جنوب شرق
۶۶ واگذاری بازرسی واگنهای وارده  و صدور جواز ترمز اداره کل راه آهن جنوب شرق
۶۷ انجام امور اپراتوری تلفنخانه  و دپوی  تحویل و تحول بیسیم اداره کل راه آهن جنوب شرق
۶۸ راهبری خودروهای سبک و سنگین اداره کل راه آهن جنوب شرق اداره کل راه آهن جنوب شرق
۶۹ واگذاری امور دفتر و تحریرات اداره کل راه آهن جنوب شرق
۷۰ تجمیع امور خدماتی و پشتیبانی انبار و اموال و امور سوختگیری مخازن اداره کل راه آهن جنوب شرق
۷۱ انجام امور حفاظت فیزیکی ایستگاههای زاهدان و میرجاوه و منازل سازمانی اداره کل راه آهن جنوب شرق
۷۲ امور مربوط به نگهداری و محافظت از سازه و تجهیزات ایستگاههای محور زاهدان بم اداره کل راه آهن جنوب شرق
۷۳ واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ، خدماتی اداره کل پست استان س و ب
۷۴ خدمات اجرایی واحدهای عملیاتی شرکت پالایش نفت اصفهان

 

جدول سابقه کار ساختمانی شرکت پاسارگاد بنا ارج

ردیف عنوان قرارداد کارفرما شروع پیمان
۱ تعمیرات اتاق سرور ستاد منطقه        ۸۹/ز م م /۱۲ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۷/۱۳۸۹
۲ بازسازی زمین چمن مصنوعی انبار نفت شماره یک زاهدان      ۴۶۷۱/۴۹/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۳/۱۳۸۸
۳ بهینه سازی محوطه انار و ستاد خاش      ۱۱۵۸۱/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱۶/۷/۱۳۹۰
۴ تخریب سرویس بهداشتی ساختمان ناحیه ، مسدود نمودن درب بین منزل شرکتی و انبار شماره یک    ۱۵۸۴۸/۴۹/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۱۰/۱۳۸۸
۵ تعمییر و بازسازی  ساختمان حراست ،کنترل کیفیت ، رختکن کارکنان و کامپوزیت ساختمانهای انبار نفت زابل         ۱۲/ز م م /۹۱ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۶/۱۳۹۱
۶ تعمییر و بازسازی ساختمان جایگاه شرکتی خاش           ۱۱/ز م م /۹۰ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱۶/۶/۹۰
۷ تعمییر و بازسازی درمانگاه زاهدان         ۲۳/ز م م /۸۸ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۱۱/۱۳۸۸
۸ تعمیر و بازسازی سوختگیری هواپیمایی زابل                ۲۴/ز م م /۹۰ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۱۱/۱۳۹۰
۹ تعمییرات منزل شرکتی یک و آشپزخانه انبار یک زاهدان                         ۹۵۱۴/۴۹/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۶/۱۳۸۸
۱۰ تعمییرات جزئی ر منازل شرکتی و مهمانسرای مهدویه زاهدان     ۱۵۸۴۵/۴۹/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
۱۱ جمع آوری آسانسورو ساخت سرویس بهداشتی و نصب سایبان ستاد منطقه      ۲۲/ز م م ۸۸ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۱/۱۳۸۸
۱۲ حصار باندوال و ساخت حوضچهدور هایدرانت انبار ۲ زاهدان      ۶/ ز م م ۸۸ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱۶/۴/۱۳۸۸
۱۳ ساخت حوضچه هایدرانت و پله دسترسی به مخازن جدید انبار نفت شماره دو زاهدان          ۱۰۶۸۵/۴۹/۸۰۹ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۷/۱۳۸۸
۱۴ مقاوم سازی و بازسازی ساختمان جایگاه             ۲۵/ زم م /۸۸ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۱۲/۱۳۸۹
۱۵ تعمییر و بازسازی ،زیبا سازی منزل ۷ شرکتی         ۱/ز م م /۹۳ شرکت نفت  منطقه زاهدان ۱/۵/۱۳۹۳
۱۶ محوطه سازي و كف سازي بتني انبار نفت خاش شرکت نفت  منطقه زاهدان ۷/۱۰/۱۳۹۵
۱۷ احداث مركز سلامت جامعه شهري حضرت فاطمه (س) شهرستان زاهدان دانشگاه علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان ۱۲/۳/۱۳۹۵