جایگاه اختصاصی 229 طرف قرارداد پتروقطران

۱۸

آذر

اجرای فاز اول و دوم اسکادا ( سامانه پیامکی ) در جایگاه اختصاصی ۲۲۹ منطقه تهران

اجرای طرح دیسپچینگ و اسکادا فاز اول و دوم در جایگاه اختصاصی ۲۲۹ ، منطقه تهران طرف قرارداد پتــروقطــران و ارسال پیامک حاوی موجودی مخازن.

[…]