هیات مدیره و کارکنان

پاسارگاد بنا ارج

مدیر عامل برند

مهدی ارجمندی

ارشد مهندسی عمران

۰۹۱۲۰۲۰۵۴۰۰

هیئت مدیره

ایمان ارجمندی

کارشناسی ارشد مکانیک

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

هیئت مدیره

مریم سوری

کارشناسی تکنولوژی معماری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مدیر پشتیبانی

مسعود شکیبا

کارشناسی برق

۰۲۱۲۲۲۷۸۷۶۱

مدیر امور اداری و مالی

ایرج البرز

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

کارشناسی کشاورزی

۰۵۴۳۳۲۳۷۱۹۸

مدیر فنی

شهاب سجادی

کارشناسی عمران

۰۹۳۹۶۴۴۳۱۳۵

امور مالی برند

نرگس اسدالهی

ارتباط مستقیم

۰۵۴۳۳۲۶۳۱۸۴

امور مالی

جمیله افغانی

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

امور مالی

نادیا گنجعلی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

امور مالی

سمانه نخعی

کارشناس حسابداری

۰۵۴۳۳۲۶۳۱۸۶

متصدی امور دفتری

معصومه راهداری

کارشناس علوم اجتماعی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

متصدی امور بیمه

مریم کیخا

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۴

کارپرداز

محسن جوادی مقدم

کارشناسی حسابداری

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

مشاور حقوقی

فرزاد کیانی

کارشناسی ارشد حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

نماینده استان آذربایجان شرقی

شاهین شکری

کارشناسی معماری

۰۹۱۴۸۴۴۳۰۰۷

مسئول امور بازرگانی

مصطفی مستان

کارشناسی حقوق

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

کارپرداز

محمدعلی رسولی

تحصیلات دانشگاهی

۰۵۴۳۳۲۱۹۰۱۲

نماینده استان لرستان

علی سوری

ارشد روانشناسی بالینی

۰۹۳۶۶۶۷۸۲۰۱

نماینده استان بوشهر

قربانعلی علی اکبری

کارشناسی

۰۹۱۳۲۲۲۳۳۴۲