انجام تمامی پروژه های :

  • ساختمانی
  • خدماتی
  • اداری
  • حفاظتی
  • راهبری
  • تاسیساتی
  • اپراتوری
  • تامین نیروی انسانی
  • تعمیرات و نگهداری
  • شرکت زیرساخت
خدمات

ویژه سازمان ها، ارگان ها و نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی

خدمات

ویژه جایگاه های طرف قرارداد