آموزش HSE به پرسنل جایگاههای طرف قرارداد پتروقطران

آموزش HSE به پرسنل جایگاههای طرف قرارداد پتروقطران و تهیه لوح مربوطه جهت نصب در دفتر جایگاه توسط  پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran